Second opinion

Uitleg en informatie
Heeft u nog vragen? neem contact met ons op

Wat is een second opinion en hoe werkt het?

 

Arbo Zeker Plan maakt gebruik van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions. Hieronder vindt u meer informatie over de second opinion.

Wat is de rol van de Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO)?

 

De LPBSO voert met een gespecialiseerd team van bedrijfsartsen de second opinions uit voor de klanten van Arbo Zeker Plan. Daarnaast heeft de LPBSO een voorlichtende rol. De eigen bedrijfsarts van Arbo Zeker Plan en de second opinion bedrijfsarts communiceren rechtstreeks met elkaar over de second opinion. Een verzoek voor een second opinion moet bij de eigen bedrijfsarts worden gedaan.

Wat is een

second opinion?

 

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van: 

  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.
  • verzuimbegeleiding
  • en uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)

Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

 

Een werknemer kan een andere bedrijfsarts raadplegen indien hij gegronde twijfel heeft over het advies van de eigen bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Als er zwaarwegend argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken.

 

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

 

Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

  1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
  2. passende arbeid;
  3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

 

 

Hoe moet een second opinion worden aangevraagd?

 

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. De eigen bedrijfsarts vult samen met de werknemer het  aanvraagformulier in en verwijst door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen

Welke informatie moet door de eigen bedrijfsarts worden verstrekt aan de second opinion bedrijfsarts?

 

Alle voor de second opinion relevante beschikbare informatie over de desbetreffende werknemer moet worden verstrekt. Voorwaarde voor het verstrekken van deze informatie is dat de werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onder relevante beschikbare informatie aangaande de werknemer wordt naast informatie over de werkzaamheden van de werknemer met name medische informatie verstaan, te weten het door de eigen bedrijfsarts gegeven advies, inclusief de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Ook verstrekt de eigen bedrijfsarts aan de second opinion bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Hiervoor is geen uitdrukkelijke toestemming van de werknemer of werkgever nodig.

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

 

De uitwisseling van alle voor de second opinion noodzakelijke informatie vindt rechtstreeks tussen de eigen bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts plaats. De informatie wordt overgedragen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met het advies van uw eigen bedrijfsarts, als u verzoekt om een second opinion?

 

De eigen bedrijfsarts zal het eigen advies op papier zetten. Het advies wordt naar u en uw werkgever gestuurd. Hierin staat ook dat u een second opinion heeft aangevraagd. De aanvraag om een second opinion heeft geen opschortende werking. U gaat daarna met uw werkgever in gesprek op basis van het advies van uw eigen bedrijfsarts en maakt daarover afspraken. Na ontvangst van het second opinionadvies beslist uw eigen bedrijfsarts of dit aanleiding is tot bijstelling van het eerdere advies. Indien dat het geval is, maakt u daar daarna met uw werkgever nieuwe afspraken over.

 

Moet u re-integreren wanneer uw eigen bedrijfsarts dat heeft geadviseerd?

 

Wanneer u een second opinion aanvraagt, lopen de gemaakte afspraken gewoon door. Dat betekent dus dat u met uw werkgever in gesprek gaat over het advies van de eigen bedrijfsarts en daar afspraken over maakt. De reintegratie vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken en wordt niet uitgesteld tot na de second opinion. Daarom is het belangrijk de tijd tussen uw afspraak met de eigen bedrijfsarts en het second opinion advies niet te laten oplopen.

Wordt de eigen bedrijfsarts op de hoogte gesteld van hetgeen de second opinion arts heeft geoordeeld?

 

Nee, dat gebeurt niet automatisch. De second opinion bedrijfsarts verstrekt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, informatie aan de eigen bedrijfsarts.

Wat zijn de kosten voor uitvoering van een second opinion door een van de bedrijfsartsen van de LPBSO?

 

Voor het uitvoeren van de second opinion geldt geen vast tarief. Het is wettelijk niet toegestaan om daarover afspraken te maken. Het tarief wordt, afhankelijk van de tijdsinvestering, bepaald door de bedrijfsarts (of de arbodienst waar hij/zij werkt) die de second opinion uitvoert.

Is er een klachtregeling beschikbaar?

 

De LPBSO is uitsluitend een coördinatiepunt en heeft geen rol in de inhoudelijke afhandeling van casussen. Wanneer u een klacht heeft over de bedrijfsarts die een second opinion heeft uitgevoerd, kunt u daarvoor contact opnemen met de bedrijfsarts die de second opinion heeft uitgevoerd dan wel de arbodienst waar hij/zij werkzaam is. Uitsluitend werknemers en bedrijfsartsen die een second opinion hebben aangevraagd, kunnen een klacht indienen. Iedere arbodienst en bedrijfsarts is wettelijk verplicht om over een eigen Klachtregeling te beschikken.

Hoe lang wordt de second opinion bewaard?

 

Bij de second opinion is sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. De second opinion bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 15 jaar, te rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.

Wat is de doorlooptijd van een second opinion?

 

In de processtappen voor de eigen bedrijfsarts is opgenomen dat de second opinion bedrijfsarts in principe binnen een week na aanvraag aangeeft of hij/zij beschikbaar is voor uitvoering van de betreffende second opinion. Uitvoering vindt dan gemiddeld binnen twee à drie weken plaats. Wanneer de second opinion bedrijfsarts van voorkeur niet op korte termijn beschikbaar is, kunt u de aanvraag bij de door werknemer als tweede gekozen bedrijfsarts second opinion indienen. Momenteel is het erg druk met de aanvragen en kan de looptijd langer duren dan normaal.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.